Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΟΡΕΙΝΗ

Η μονή του Τιμίου Προδρόμου βρίσκεται, στην κοιλάδα Άιν Κάρεν. Στα χρόνια του Χριστού λεγόταν Ορεινή.  Εδώ βρισκόταν το σπίτι του ιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ.  Σύμφωνα με τη διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά,  "Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀναστᾶσα Μαριὰμ ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.  καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς·  καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ  καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρὸς μέ;  ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.  καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου.  Καὶ εἶπε Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον  καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.  ὅτι ἐποίησέ μοι μεγάλα ὁ δυνατός καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.  Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς"

  Μετά τον Ευαγγελισμό,  η Θεοτόκος επισκέφτηκε τη συγγενή της Ελισάβετ στην Ορεινή, για να της αναγγείλει το γεγονός. Η Ελισάβετ ήταν ήδη έγκυος με θαυμαστό τρόπο τον Πρόδρομο.   Μόλις έγινε ο ασπασμός  εσκίρτησε  από χαρά το έμβρυο στην κοιλιά της και με την επενέργεια του Αγ. Πνεύματος,  προφήτεψε τη Θεότητα του  εμβρύου Χριστού.

Ορεινή σπίτι Τ. Προδρόμου ipsipetis travel1

Η μονή είναι ανδρική και ανήκει στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο.

Ορεινή σπίτι Τ. Προδρόμου ipsipetis travel

Εξωτερική όψη της μονής. Κοντά  στο μοναστήρι υπάρχει πηγή, από όπου η Παναγία μετέφερε νερό κατά την τρίμηνη παραμονή της στην Ορεινή. Νοτιότερα υπάρχει μια άλλη  πηγή,  όπου σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, ο Απόστολος Φίλιππος βάπτισε τον Αιθίοπα της Κανδάκης. (πραξ. η΄ 26-39)
Ορεινή σπίτι Τ. Προδρόμου ipsipetis travel2

 Εδώ σε μια σπάνια εικόνα, ο αγιογράφος παρουσιάζει κατά τη διάρκεια του ασπασμού, το  έμβρυο Πρόδρομο, να υποκλίνεται μπροστά στη Θεότητα του εμβρύου Ιησού. Ο Πρόδρομος,  ήταν εκλεγμένος από το Θεό  εκ κοιλίας μητρός , γι αυτό και  αναγνωρίζει το Σωτήρα του Κόσμου.  Ο Χριστός αργότερα θα πει για τον Ιωάννη ,  ότι δεν έχει γεννηθεί μεγαλύτερος  ανάμεσα στους ανθρώπους,  από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο.  "Αμήν λέγω υμίν, ουκ εγήγερται εν γεννητοίς γυναικών μείζων Ιωάννου του βαπτιστού" Για το λόγο αυτό η θέση του στη Χριστιανισμό είναι ιδιαίτερα τιμητική, αμέσως μετά τη Θεοτόκο 

Ορεινή σπίτι Τ. Προδρόμου ipsipetis travel3Το εσωτερικό του Ναού του Τιμίου Προδρόμου.  Στη δεξιά πλευρά υπάρχει πέτρα η οποία άνοιξε και κρύφτηκε, το βρέφος Ιωάννης,  για να προστατευτεί από τη σφαγή του Ηρώδη.