ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΕΛΙΣΑΙΟΥ-ΣΥΚΟΜΟΡΕΑ ΖΑΚΧΑΙΟΥ

 

Η Ιεριχώ, είναι από τις παλαιότερες οργανωμένες πόλεις στον κόσμο.  Βρίσκεται στην Δυτική Όχθη του Ιορδάνη και ανήκει στο Ισραήλ από το 1967.   Στην εικόνα που έχει τραβηχτεί από το Σαραντάριο όρος, βλέπομε την εύφορη πεδιάδα της Ιεριχούς. Στο βάθος διακρίνονται η Νεκρά Θάλασσα και τα βουνά Ναβαύ, από όπου ο Μύησης αγνάντεψε τη γη της επαγγελίας.  Οι Εβραίοι με αρχηγό τον Ιησού του Ναυή , κυριεύουν την πόλη γύρω στα 1400 π.Χ  και εγκαθίστανται στην γη Χαναάν.

Ιεριχώ ipsipetis travejpg

 

Την Ιεριχώ είχε επισκεφτεί αρκετές φορές ο Χριστός, αφού ήταν στον δρόμο του από τη Γαλιλαία προς τα Ιεροσόλυμα.  Στην πόλη αυτή, όπως διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς  ζούσε ένας εκ γενετής τυφλός και ζητιάνευε.  Μόλις  άκουσε ότι πλησιάζει ο Ιησούς, άρχισε να φωνάζει δυνατά λέγοντας, Ιησού Υιέ του Δαβίδ ελέησέ με. Οι παρευρισκόμενοι του έκαναν παρατήρηση, να σταματήσει. Αυτός όμως συνέχιζε ακόμα πιο δυνατά να φωνάζει. Τον πλησιάζει ο Ιησούς και τον ρωτά τι θέλεις να σου κάνω: Θέλω να με κάνεις να βλέπω Κύριε.  Στο εξής θα βλέπεις, απαντά ο Κύριος.  Η πίστη σου όχι μόνο σε θεράπευσε αλλά σε έσωσε..  Αμέσως ο τυφλός βρήκε το φως του  και ακολουθούσε τον Κύριο δοξάζοντας το Θεό.

"Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τὸν Ἰησοῦν εἰς Ἱεριχῶ τυφλὸς τὶς ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τὶ εἴη τοῦτο. Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. Καὶ ἐβόησε λέγων Ἰησοῦ υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησον μέ. Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήση - αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησον μέ. Σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων τὶ σοὶ θέλεις ποιήσω· ὃ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. Καὶ ὃ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον ἡ πίστις σου σέσωκε σέ· καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει τὸν Κύριον δοξάζων τὸν Θεὸν καὶ πᾶς λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεὼ "Ιεριχώ 1

  Στην πόλη αυτή σύμφωνα με την ευαγγελική διήγηση του Λουκά, έγινε η συνάντηση του Χριστού με τον αρχιτελώνη Ζακχαίο.  Στο προαύλιο της μονής του αγίου Ελισαίου σώζεται η συκομουριά πάνω στην οποία ανέβηκε , ο Ζακχαίος για να δει τον Χριστό, επειδή λόγω του πλήθους και του μικρού του αναστήματος δεν είχε   θέα.  Ο Χριστός   βλέποντας τον, πάνω στο δέντρο του φωνάζει να κατέβει και ότι σήμερα θα μείνει στο σπίτι του.   Ο Ζακχαίος  γεμάτος χαρά κατέβηκε και αφού στάθηκε μπροστά στο Χριστό, γεμάτος μετάνοια ομολογεί ότι τα μισά από τα πλούτη του θα τα δώσει στους φτωχούς και αν σε κάποιο φέρθηκε σκληρά, θα του επιστρέψει ότι του πήρε στο τετραπλούν. Οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι αντί να συνετιστούν και να συγκλονιστούν από τη μετάνοια του αμαρτωλού αρχιτελώνη, κατηγορούν το Χριστό, πως συναναστρέφεται με  αμαρτωλούς ανθρώπους.  Ο Χριστός βλέποντας τη μετάνοια των λόγων του Ζακχαίου λέγει.   Σήμερα σώθηκε  η οικογένεια του Ζακχαίου , γιατί και αυτός έχει δικαίωμα στη σωτηρία, αφού είναι απόγονος του Αβραάμ.  Εξάλλου ο Υιός του ανθρώπου ήρθε   να αναζητήσει και να σώσει  "το απολωλός."

Τω καιρω εκείνω  διήρχετο, ο Ιησούς  τὴν  Ἱεριχώ· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν  Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. Καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ  Ἰησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· Σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. Καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· Ιδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. Είπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ  Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς  Ἀβραάμ ἐστιν. Ήλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

Ιεριχώ 2 ipsipetis travel pg

 Η συκομουριά βρίσκεται  μέσα σε ειδική προθήκη, για να προφυλαχτεί από τις καιρικές συνθήκες. Δίπλα ακριβώς έχει φυτρώσει καινούρια παραφυάδα.

Ιεριχώ 3ipsipetis trave

 Η ιερά μονή του Προφήτου Ελισαίου είναι ανδρική. Ο Προφήτης Ελισαίος ήταν μαθητής του προφήτη Ηλία και εκείνος που μετέτρεψε τα αλμυρά ύδατα της Ιεριχούς σε γλυκά. 

Ιεριχώ 4 ipsipetis trave

Ο τάφος του ηγουμένου και ανακαινιστή  της μονής, αρχιμανδρίτη  Γαβριήλ από την Αγιάσο της Λέσβου.